ZS-MS Oleksovice


Přejdi na obsah

Školní řád


Školní řád
Základní škola OLEKSOVICE
Vší škole se snažíme o dodržování pravidel slušného chování, vzájemnou úctu,toleranci
a respekt.Umíme vždy:
Pozdravit, Poprosit, Poděkovat.
Zajímáme se o své okolí, pomáháme si, pokud nemůžeme pomoci, přivoláme pomoc.


Škola a žáci
Jsi žákem naší školy. Jako žák této školy
máš právo:
a)na svobodné rozhodování se všemi důsledky, které to přináší,
b)na vzdělávání a služby školy, které ti přísluší,
c)na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
d)na účast na rozhodování o životu školy
e)vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se tvého vzdělávání.
Jako žák této školy
máš také povinnosti:
a)
řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.
Jsi povinen docházet do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se akcí pořádaných školou vámci povinného vyučování. Účastnit se na vyučování volitelných aých předmětů, docházet do zájmových útvarů aškolní družiny je pro zapsané žáky povinná.Nemůžeš-li se účastnit vyučování zůvodů předem známých, požádá tvůj zákonný zástupce písemně (zápisem do žákovské knížky nebo dopisem) o tvé uvolnění na dobu trvající až 2 dny třídního učitele, na více dnů ředitele školy. Vávažných důvodech nemusí být žádosti vyhověno.Nemůžeš-li se zúčastnit vyučování zředem neznámých důvodů (nemoc apod.), je povinen tvůj zákonný zástupce nejpozději do dvou dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti.Po návratu do školy předkládáš omluvenku napsanou tvým zákonným zástupcem vžákovské knížce třídnímu učiteli. Každá tvá nepřítomnost musí být zapsána vžákovské knížce.
b)
dodržovat školní řád a další řády, předpisy a pokyny školy, sž jsi byl/a seznámen/a.

Jedná se především o řád školy, provozní řády jednotlivých učeben, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví přiáci a pravidla požární ochrany.

c)plnit pokyny pracovníků školy vydané vsávními předpisy a řádem školy.Pracovníky školy jsou myšleni učitelé, vychovatelky i další zaměstnanci školy.

Škola a rodiče (zákonní zástupci)
Pro své dítě jste svobodně vybrali tuto školu. Jako zákonní zástupci nezletilých žáků
máte právo:
a
)na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.

Tyto informace získáte především prostřednictvím žákovské knížky, případně na třídních schůzkách a konzultačních dnech. Máte-li zájem o podrobnější informace, můžete využít telefonického spojení, korespondence klasické či elektronické, případně si sčujícím smluvit schůzku (přijdete-li bezředchozí domluvy za některým zčujících, může seát, že se vám nebude moci věnovat).Pravidla hodnocení a klasifikace prospěchu a chování žáků jsou součástí školního vzdělávacího programu školy, se kterým vás ochotně seznámí kterýkoli pedagogický pracovník školy.

b)volit a být voleni do školské rady Školská rada je zřizována na základě školského zákona a mají ví třetinovým dílem zastoupení tyto strany: zákonní zástupci žáků, pedagogové školy, zřizovatel.
c)vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se vzdělávání svého dítěte.První kontakt je vhodný sčujícím či třídním učitelem, tiíže znají vaše dítě. Ředitelství školy oslovujte až po tomto prvním kontaktu.
d
)na informace a poradenskou činnost školy váležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).
Jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte povinnost:
a
)zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy.

Pokud zákonní zástupci nezajistí řádnou školní docházku dítěte, porušují tím zákon a mohou ohrozit budoucí vývoj dítěte a jeho uplatnění ve společnosti. Povinností školy je toto řešit komunikací sNedojde-li kápravě, je škola povinna informovat orgány místní samosprávy.


b)dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování.

V případě předem známé nepřítomnosti o uvolnění žáka vůběhu vyučování a do délky 2 dnů žádáte písemně (zápisem do žákovské knížky nebo dopisem) třídního učitele, na více dnů ředitele školy. Vávažných případech nemusí být žádosti vyhověno.V případě žákovy nepřítomnosti, která nebyla předem známa (nemoc apod.), informujete nejpozději do dvou dnů třídního učitele o důvodu nepřítomnosti.Vrací-li se žák po nepřítomnosti do školy, napíšete dožákovské knížky omluvenku. Tu je žák povinen předložit třídnímu učiteli, u volitelného předmětu ji předkládá vyučujícímu na první hodině po své nepřítomnosti. Každá nepřítomnost vašeho dítěte musí být zapsána vžákovské knížce. Dodatečné omlouvání zameškaných hodin jeřípustné. Neomluvené hodiny se odrazí ví chování žáka.Běžné návštěvy lékaře omlouváte vy. Vůvodněných případech (např. při podezření na záškoláctví) může třídní učitel žádat lékařské potvrzení absence žáka.

c)na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání svého dítěte,
d)informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které bymít vliv na průběh vzdělávání.Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny může škola zpracovat individuální vzdělávací plán dítěte.
e)
poskytovat údaje nezbytné pro vedení školní matriky (vizškolský zákon).

Škola a pracovníci školy
Pracovníci školy
mají právo:
a)na slušné a důstojné jednání ze strany žáků, jejich zákonných zástupců, kolegů a vedení školy,
b)aktivně se účastnit chodu školy,
c)rozvíjet svůj odborný, pedagogický a osobní potenciál formou samostudia i dalšího vzdělávání.


Pracovníci školy
mají povinnost:
a)řídit se ve své práci Pracovním řádem pro zaměstnance škol aškolských zařízení vydaným MŠMT ČR a dalšími právními předpisy souvisejícími sší prací,
b)každou změnu své přítomnosti ve škole oproti pravidelnému rozvrhu hodin a rozvrhu dozorů jste povinni předem projednat se zástupcem ředitele školy, příp. sředitelem školy,
c)svědomitě vykonávat svou přímou i nepřímou vyučovací aýchovnou práci, konat dozory podle rozvrhu dozorů, účastnit se porad, vést dokumentaci a vykonávat další činnosti podle pověření (správci kabinetů a odborných učeben, metodici apod.); svědomitě vykonávat práci správního zaměstnance veé pracovní době vámci smluvené náplně práce,
d)vzdělávat se a rozvíjet své odborné, pedagogické i osobní znalosti, schopnosti a dovednosti.

Vedení školy
Má právo:
a)na slušné a důstojné jednání ze strany žáků, jejich zákonných zástupců, pracovníků školy a zástupců zřizovatele,
b)rozvíjet svůj odborný, pedagogický a osobní potenciál.
M
á povinnost:
a)naslouchat žákům, jejich zákonným zástupcům, pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele,
b)zajistit vhodné podmínky pro práci žáků i pracovníků školy,
c)řídit se právními předpisy, které se týkají chodu školy.
Školní vzdělávací program
Od školního roku 2007/2008 vyučujeme plně podle vlastního školního vzdělávacího program ŠKOLA HROU, který je plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.


Režim školy

Školní budova se pro žáky otevírá va uzavírá vVřípadě nepříznivých klimatických podmínek je možná změna.
2.Po vstupu do školy žáci školu opouští až po skončení vyučování. Výjimku povoluje vyučující na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka (např. odchod kékaři).
3.Žáci jsou povinni se všatně přezout do vhodné obuvi (doporučena je pohodlná a vzdušná obuv), případně si odloží svrchní oděv. Všatnách nenechávají cenné věci.
4.
Nejpozději v žáci opustí šatnu. Uzamčení šatny a školy zkontroluje pracovník konající dozor.
5.Žáci jsou povinni do školy chodit včas;
nejpozději v opouští šatnu a odcházejí do učeben. Vyučování zpravidla začíná vŽáci jsou na svých místech a mají připraveny učební pomůcky navyučovací hodinu.
6.Na vyučovací hodinu se žáci připravují o přestávce, doých učeben a jiných tříd přicházejí před koncem přestávky, příp. dle pokynů vyučujícího. Žáci jsou povinni nosit na hodiny pomůcky a školní potřeby dle pokynů vyučujícího.
7.O přestávkách mohou být žáci ve třídě, na chodbách,na dvoře školy. Nad chováním žáků a jejich bezpečností konají ve vymezených prostorech dozor pracovníci školy.
8.Žáci se vždy chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani spolužáků. Neubližujeme si,nebereme cizí věci.
9.Žáci nemanipulují s,žaluziemi,technickými pomůckami.
10.Všichni zacházejí šetrně sškoly, každé poškození majetku školy včetně učebnic a učebních pomůcek i majetku ostatních osob (dospělých i žáků) hradí ten, kdo škodu způsobil (u nezletilých ji hradí zákonní zástupci).
11.Škola se zějšku uzavírá v
Nejpozději do této doby žáci opustí školu. Výjimku povoluje ředitel školy.
17.Ve škole i jejím nejbližším okolí je žákům zakázáno kouřit čipožívat omamné a návykové látky (tabák, alkohol, drogy apod.).
Všichni (žáci i pracovníci školy) jednají vždy tak, abyškozovali dobré jméno školy.
Porušení či porušování řádu může znamenat omezení práv aí či postih pro toho, kdo tak učinil. Soustavné porušování či vážné porušení řádu školy ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření; ze strany zákonných zástupců je důvodem kředání přestupku kšetření orgánům místní samosprávy či policii; ze strany pracovníka školy je důvodem pro pracovně právní postih; ze strany vedení školy je důvodem ke stížnosti zřizovateli školy, pracovně právnímu či občanskému sporu.

Školní řád schválen pedagogickou radou dne 26,8,2010 Marie Černá
Ředitelka školyZpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku