ZS-MS Oleksovice


Přejdi na obsah

Hodnocení žáků


HODNOCENÍ ŽÁKU A AUTOEVALUACE ŠKOLY

Hodnocení žáků ve škole


1.Cílem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům zpětnou vazbu vjak:
1/ zvládli dané učivo
2/dovedou zacházet sými informacemi
3/ volí efektivní způsoby učení
4/včem se zlepšili , kde mají rezervy.
Žáky hodnocením motivujeme k dalšímu učení. Součástí hodnocení je povzbuzení a návod, jak odstranit přetrvávající nedostatky. Hodnocení slouží kaby dětem mohla být zajištěna optimální péče a podle úrovně rozvoje dovedností, znalostí a návyků dále nabízeny další činnosti zabezpečující následný rozvoj.Je využíván individuální potenciál dítěte tak, aby samo dosáhlo maximální rozvoj svých možností.

2.Pravidla pro hodnocení žáků

Používáme
hodnocení pomocí klasifikace,které je doplněno hodnocením slovním. Slovní hodnocení poskytuje konkrétní informace o silných a slabých stránkách výkonu při pohovoru s žákem a jeho rodiči.
Pravidla pro hodnocení jsou rozpracována vících kritériích, která jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky a jsou s ní seznámeni žáci i jejich rodiče.
Hodnocení je prováděno systematicky celý školní rok. Pro záznam hodnocení slouží žákovské knížky a dále jsou připravovány hodnotící listy a žákovská portfolia.Podklady pro hodnocení učitel získává sledováním výkonů žáka ,zkouškami písemnou a ústní formou,praktickými testy,analýzou výsledků různých činností,konzultacemi sími vyučujícími.
Hodnocení je prováděno na základě předpokladů a možnostech žáka, sna jeho věk. Hodnocení se soustředí na individuální pokrok a je prováděno na základě předem stanovených požadavků.Součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení chování a jeho projevů,přístupu káci,podíl na výuce,plnění všech povinností. Do procesu hodnocení se kromě učitele zapojují i samotní žáci.V případě,že vpředmětu vyučuje více učitelů,určí výsledný stupeň za klasifikační období učitelé po vzájemné dohodě.Na konci klasifikačního období/pololetí,závěr roku/ se hodnotí celková kvalita práce za dané klasifikační období. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu třídní učitelka .

Slovní hodnocení
Je na každém učiteli, pro jakou formulaci vět a vé šíři se rozhodne. Obsah vět musí sdělovat šíři výkonu, kvalitu práce, přístup káci , aktivitu ,celkové chování.Doporučuje další postupy ve vzdělávání a výchově.
Hodnocení dělíme do několika kategorií:
1/Chování dítěte
2/Kvalita znalostí
3/Schopnost učit se, přístup k práci
4/Vztahy a komunikace

Hlavní zárukou objektivity hodnocení je procentuální vyjádření výkonu.Výkon je hodnocen vúspěšnosti , využíváme však i hodnotících bodů.

U písemných prací se spočítají sledované body-bodové hodnocení a následná procentuální úspěšnost.
U ústního projevu se hodnotí procentuální úspěšnost dosažení stanoveného cíle.Hodnotící tabulka
- 100% A/1
70 - 89% B/2
50 - 69% C/3
30 - 49% D/4
0 - 29% E/5
Dosažený průměr Hodnocení

Používáme hodnotící věty typu:
1.Chování- klidný, soustředěný, vyrovnaný, trpělivý, sebeovládá se, sebejistý, impulsivní,nekonfliktní,vstřícný,spolupracuje,nervózní, nevhodné chování,ruší spolužáky,agresivní chování, úzkostný, bojácný, pasivní
2.Kvalita znalostí-znalosti pod úroveň možností, podle očekávání, nadprůměrné znalosti-nad rámec požadavků,pokles výkonu,zhoršení výsledků,
3.Přístup káci-ctižádostivý, aktivní, pracuje se zájmem, samostatně, bez dopomoci,pracuje vámci svých možností,snaží se, přispívá káplni hodiny, nosí vlastní materiály,nepřipravený do vyučování, neplní zadané úkoly,odevzdává je až po termínu, nadměrná absence
4.Vztahy a komunikace-respektuje spolužáky i dospělé osoby,respektuje daná pravidla,respektován spolužáky, prokazuje vůdčí schopnosti, družný, přizpůsobuje se se , zamlklý,podřizuje se , uzavřený,
Sebehodnocení

1.Cílem sebehodnocení je získání reálného obrazu vlastního výkonu a následná motivace kší práci.


2.Sebehodnocení provádí dítě samo.Hodnotí svou práci.
/Co se mu povedlo,co se mu nepovedlo.Jaká je cesta ke zlepšení./
Dítě se učí říkat a uvědomovat si cestu nápravy.Každé dítě pak hodnotí i učitel,popř. spolužáci.Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti pro objektivní sebehodnocení žáka.Oba názory/žák,učitel/ jsou konfrontovány a snaží se dospět kému výsledku.
Děti mezi sebou neporovnáváme!Porovnáváme pokroky dítěte!

Sebehodnocení vede dítě ke schopnosti posuzovat kvalitu vlastní práce,vytváří si vlastní sebeobraz.Děti si uvědomí,že se naučily něco,co neuměly.
Děti učíme odpovídat na otázky typu:


Co jsem se naučil ?

Sčím jsem měl potíže?

Jak jsem vyřešil problémy?

Pomohl mi někdo?mi něco?

Pomohl jsem někomu?

Včem se ještě potřebuji zlepšit?

Jak se zlepším?

Komu bych chtěl poděkovat?Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku